Breaking News
Home / บทสวดมนต์ / บทสวดมนต์ บทสวดถวายพระพรชัย

บทสวดมนต์ บทสวดถวายพระพรชัย

Spread the love

(บทสวดถวายพระพรชัย)

 

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย-

ราชสมบัติครบ ๗๐ปี

สัตตะติวัสสะรัชชะกาละวะระทานะ

คาถา ภูมิพะโล มะหาราชา ทัยยานัง

สิริวัฑฒะโน สัมพุทธะมามะโก อัคโค

ติพพะสัทโธ อะเนญชะโน ทัยยะวาสีนะมัต

ถายะ หิตายะ จะ สุขายะ จะ รัชชัง ธัมเม

นะ กาเรติ กะรัณยานิ ปะกพพะเต ทุกขัป

ปัตเต จะ นิททุกเข ภะยัปปัตเต จะ นิพภะ

เย โสกัปปัตเต จะ นิสโสเก กาเรติ สัพพะ

ทัยยิเก ปะติฏฐา โหติ ทัยยานัง อะนาถานัง

หิตักกะโร ปะมาณะเสฏฐะกิจจัสสะ วิธิง

วิเนติ โยนิโส ตัสมา ภุมิพะโล เสฏโฐ ทัยยิ

กานัง มะโนหะโร สักกะโต มานิโต โหติ

ปูชิ โต ธัมมะขัตติโย สัพเพสัง ทัยยะวาสีนัง

ปิโย โหมะนาปิโย อิทาเนวะ มะหารัญโญ

ปัฏฐายะ รัชชะกาละโต ตัสสะ สัตตะติ

วัสสานิ ปะริปุณณานิ สัพพะโส ระตะนัตตะ

ยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชสา

ทีฆายุโก มะหาราชา วัณณูเปโต สุเขธิโต

พะลูเปโต จะ นิททุกโข อะโร โค โหตุ

นิพภะโย อุปัททะวันตะรายา จะอุปะสัคคา

จะอัติโย มา กะทาจิ สัมผุสิสสุ มะหารา

ชานุมุตตะมัง ปัปโปตุ สัพพะโสตถิญจะ

สัพพัญจะ ชะยะมังคะลัง อิจฉิตัง ปัตถิตัง

สัพพัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตูติฯ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ทรงเป็นมิ่งขัวญของมหาชนชาวไทย

ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนุปถัมภก ผู้ทรง

กอปรด้วยพระราชศรัทธาตั้งมั่นมิหวั่นไหว

ทรงถึงพร้อมพระราชอุตสาหวิริยภาพ

และพระราชญาณทัศนะกว้างไกลยังแผ่นดิน

ที่ทรงครองให้เป็นไปโดยธรรม

ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียะเพื่อประโยชน์

มหาศาลแก่ผองไทย เช่นในยามทุกข์ ทรง

ปลอบปลุก ให้ทุกข์สลาย เช่นยามเกิดพิบัติภัย

ร้ายกาจ ทรงขจัดความโศกให้พินาศนิราศฯไกล

ทรงเป็นที่พึ่งอันยิ่งใหญ่เกื้อกูลให้ผู้ไร้ที่พึ่งได้

ลุถึงประโยชน์สุข ทรงแจกแจงวิธีดำรงชีวิต

อย่างเท่าทันยุค คือหลักเศรฐกิจพอเพียง

เป็นอย่างเยี่ยงอันแยบคายให้อาณานิกรชน

ทั้งหลายได้อนุวัตพระราชผรัชญา

ปรารภเหตุฉะนี้ พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระคุณ

อันประเสรฺิฐจึงทรงเป็นศูนย์รวมใจของไทย

นิกร จึงต่างสโมสรสมานฉันท์กันนอบน้อม

บูชา เทิดทูนพระองค์ ว่าเป็นธรรมราชา ผู้ทรง

เป็นที่หมายแห่งน้ำใจจงรัก ทรงเป็นที่พึ่งพำ

นักอันเอิบอาบปลาบปลื้มใจในแผ่นดินนี้

จำเดิมนับแต่เสด็จผ่านพิภพ ล่วงเวลา

บรรจบมาคำรบปีที่ ๗๐ แห่ง รัชกาล ด้วย

เดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอพระมหา-

ราชเจ้าจอมไทยจงทรงเจริญยิ่ง ด้วยพระ-

ชนมายุ พรรณ สุข พลทรงพ้นสรรพทุกข์ โรค

ภัย อุปัทวันอตราย อุปสรรค สิ่งมิพึงประสงค์

จงสูญดับมิอาจกลับมาพ้องพานในกาลไหนๆ

ขอพระมหาราชเจ้าจอมไทย ทรงประสบสรรพ

สัวสดิชัยมงคล แม้นว่าทรงพระราชปรารถนา

บรรดาการใดๆ ในพระกมล ขอบรรการ

นั้นๆ จงพลันสัมฤทธิ์สำเร็จผลได้มสพระบรม

ราชปณิธานโดยถ้วนทุกประการเทอญฯ

 

( ท้ายบท)

“ปวงข้าพระพุทธเจ้าพสกนิกรชาวไทย”

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดมิได้และถวายอาลัย

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(บทเพลงสรรเสริญพระบารมี)

ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน

นบพระภูมิบาล บุญดิเรก

เอกบรมจักริน พระสยามินทร์

พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์

ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด

จงสฤษดิ์ดัง หัวงวรหฤทัย

ดุจถวายชัย ชโย

 

 

 

Facebook Comments Box

Check Also

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

Spread the love …