Breaking News
Home / วันสำคัญของไทย / วันกาชาดของไทยเราหรือวันพฤหัสบดีแรกของเดือนมกราคม

วันกาชาดของไทยเราหรือวันพฤหัสบดีแรกของเดือนมกราคม

Spread the love

วันกาชาดของไทยเราหรือวันพฤหัสบดีแรกของเดือนมกราคม

 

วันพฤหัสบดีแรกของเดือนมกราคม

 

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๔ รัฐบาลได้ประกาศกำหนดวันกาชาดประจำปีเป็นที่แน่นอนว่าให้จัดในวันพฤหัสบดีแรกของเดือนมกราคม แต่ถ้าตรงกับวันที่

๑มกราคม ก็ให้เลื่อนไปเป็นวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป

เรื่องราวของกาชาด เริ่มจากเมื่อพ.ศ.๒๔๐๒ เกิดสงครามระหว่างฝรั่งเศลกับออสเตรีย มีทหารบาดเจ็บล้มตายมาก ชาวสวิสคนหนึ่ง  ชื่อนายออรี

ดูนองต์ (อังรี ดูนังต์) ได้ชักชวนชาวบ้านชว่ยกันนำทหารที่บาดเจ็บไปรักษาพยาาบลให้โดยไม่เลือกว่าเป็นฝ่ายไหนชาติใด ผลงานของนายอองรี เป็น

ที่สนใจของประเทศต่างๆ ทั่วโลกจนได้มีการตั้งองค์การสาธารณกุศลทำนองเดียวกันในประเทศของตน และได้รวมกันกลายเป็นสภากาชาดสากล

ในโอกาสต่อมาไทยเราได้เป็นสมาชิกด้วย

สภากาชาดไทยตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ เพื่อจะช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บในกรณีพิพาท ร.ศ. ๑๑๒(พ.ศ.๒๔๓๖)เป็นสำคัญ  ต่อมาเมื่อเหตุการสงบลง

ทางราชการเห็นประโยชน์ จึงสนับสนุนให้ทำเป็นองค์การสาธารณกุศลจะได้ช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ทุกในบ้านเมืองต่อไปและเป็นต้นตัวแทนเข้าเป็น

สมาชิกองค์การกาชาดสากลดังกล่าว

กิจการขององค์การกาชาดไทยแบ่งออกเป็นหลายกอง ดังนี้

๑.กองบรรเทาทุกข์และอนมัย     มีหน้าที่สร้างและผลิตนยาแพทย์  นางพยาบาล นางผดุงครรภ์  มีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จฯ

อยู่ในสังกัด รับทำการคลอดบุตร รักษาพยาบาล จัดหน่วยเลื่อนที่ทั้งทางบก ทางน้ำ ออกช่วยเหลือประชาชน

๒.กองวิทยาศาสตร์    มีหน้าที่ผลิตวัคซีน  เซรุ่ม  น่ำเกลือ และ กลูโคส ทั้งที่ใช้กันและแก้โรคระบาด เช่น ฝีดาษ หรือไข้ทรพิษ ไข้ไทฟอยด์ อหิวาตฺ

วัณโรค โรคกลัวน้ำ(หมาบ้ากัด) โรคคอตีบ ไอกรน ยาแก้พิษงู แกบาดทยัก น้ำเกลือ และน้ำตาล (สำหรับให้และฉีด) นอกจากนี้ยังมีการรับบริจาค

โลหิตเพื่อจ่ายให้โรงพยาบาลต่งๆ

๓.กองอนุกาชาด  มีหน้าที่สอนเด็กให้มีจิตใจมั่นคง รู้จักดูแลรักษาตนเอง มีจิตใจเอื้อเฟื้องผู้อื่นและรู้จักระวังภัยอุบัติเหตุต่างๆ

๔.กองอาสากาชาด  ทำงานจรทั่วไป เมื่อเกิดเพลิงไหม้ น้ำท่วม ฝนแล้ง ฯลฯ โดยไปแจกสิ่งของเพื่อช่วยประทังความทุกข์ยากของประชาชนผู้เคราะห์ร้าย

ทุกปีองค์การกาชาดได้จัดให้มีงานประจำปี แต่เดิมไม่ได้กำหนดวันตายตัว สุดแต่ความสดวกและเหมาะสม เช่น เคยจัดในวันที่ ๘ พฤษภาคม

(วันระลึกกาชาดสากล ตรงกับวันเกิดของนายอองรี ดูนองต์ ซึ่งเกิดวันที่ ๘พฤษภาคม พ.ศ.๒๓๗๑) และวันอื่นๆ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานวันกาชาดก็เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานและแสดงกิจกรรมต่างๆ ของสภากาชาดไทย รวมทั้งหาเงินมาดำเนินกิการ

สาธารณกุศลให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สภากาชาดไทยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถ และอุประการะของรัฐบาล

ขอให้ตระหนักว่า กาชาดไทยเป็นของคนไทยทุกคนมีไว้รับใช้ทุกคน ท่านจะช่วยออดหนุนมากหรือน้อยเพียงใด กาชาดไทยก็รับใช้ท่านได้มากหรือ

น้อยเพียงนั้น

__________________________________________________________________________

 

( กิจกรรมทางวัฒนธรรม)

ถ้ามีโอกาสจงช่วยกันเข้ารวมกิจกรรมวันกาชาดไทย  เพื่อสนับสนุนหลักการของสภากาชาดที่ว่า

จะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือเจ็บป่วยโดยไม่เลือกหน้า หรือแบ่งชั้นวรรณะ  ศาสนา  หรือการเมือง

ฝ่ายใด ทั้งในยามสงความ ยามสงบ หรือคราวเคราะห์หามยามร้าย   นอกจากนี้ พึงช่วยกาชาดทั้งด้านกำลัง

ทรัพย์ กำลังความคิด กำลังใจ และอื่นๆ ตามสมควรที่จะทำได้

_________________________________________________________________________

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

http://thaircy.redcross.or.th

https://www.iaspaper.net/world-red-cross-day/

https://www.pineapplenewsagency.com

 

Facebook Comments Box